poniedziałek, 18 czerwiec 2018, Imieniny: Elżbiety, Marka, Amandy

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim - 26 maja

ZAWIADOMIENIE

            Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 26 maja 2017 r.  o godz. 900 w sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury  odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 27 kwietnia 2017 r.
 3. Omówienie sprawy przekazanej przez Komisję Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej. dot. zasadności wszczęcia procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
 2. zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Janowie Lubelskim,
 3. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego - „Zaolszynie – Ruda”,
 4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – „Zaolszynie/Ruda”,
 5. zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
 6. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Janowa Lubelskiego w sprawie budżetu Gminy Janów Lubelski na 2018 rok,
 7. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016 - 2022,
 8. zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek kultury za 2016 rok,
 9. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
 10. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowa Lubelskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.     

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                  Ewa Janus

                                                                                

eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
 
Projektowanie i tworzenie stron www